home > RvA > Preventie en de-escalatie

Succesvol bouwen vraagt om preventie en de-escalatie

Succesvol bouwen vraagt om preventie en de-escalatie

De RvA wil partijen in de bouw helpen (potentiële) conflicten tijdig, deskundig en op maat op te lossen. Een succesvol verloop van bouwprojecten is gebaat bij preventie van conflicten en een bijtijdse en de-escalerende aanpak van geschillen. De RvA biedt diverse instrumenten en procedures die daaraan bijdragen.
Instrumenten en procedures die helpen vertraging te beperken en onnodige escalatie te voorkomen, zijn bijvoorbeeld mediation, het Fast Track Bindend Advies, de AdviesRaad (ook wel Raad van Deskundigen), het deskundigenbericht, de (spoed)plaatsopneming en het kort geding.

Inhoud

> mediation
> fast track bindend advies
> adviesraad / raad van deskundigen
> deskundigenbericht van de rva
> (spoed)plaatsopneming
> kort geding


Mediation

De RvA biedt mediation aan, verzorgd door professionele rva-mediators. De mediators van de RvA zijn materiedeskundigen en beschikken over de (bouw)technische en specialistische kennis op uw vakgebied.

Naar meer informatie over mediation

Fast track bindend advies

De RvA kent, naast haar andere procedures, sinds 2022 ook twee nieuwe Fast Track procedures. Deze procedures zijn uitsluitend bedoeld voor snelle afhandeling van een beperkt aantal geschilpunten tijdens de bouw, waarvoor op korte termijn een bindend of een richtinggevend advies verlangd wordt.

 Naar meer informatie over Fast track bindend advies.  

Adviesraad / Raad van deskundigen

De aan een project verbonden AdviesRaad (ook wel Raad van Deskundigen genoemd) is een commissie van door beide partijen aangewezen deskundigen, die vast is verbonden aan een project gedurende de looptijd daarvan. De AR laat zich regelmatig informeren over de voortgang.
Een AdviesRaad tracht eventuele geschillen tussen opdrachtgever en aannemer te voorkomen, dan wel erin te bemiddelen zodat ze niet escaleren. Zo nodig kan door de AdviesRaad ook worden voorzien in een efficiënte interne beslechting van een geschil.
Een AdviesRaad is met name geschikt voor omvangrijke en gecompliceerde projecten. De RvA verkent de mogelijkheden om in de toekomst een eenvoudiger vorm van de AdviesRaad voor kleinere projecten te kunnen bieden.
Omdat de samenwerkings- en contractvormen tussen (professionele) bouwpartijen steeds meer op continuïteit gericht zijn, is het instellen van een AdviesRaad een logisch element in hun contractuele relatie.
De RvA kent een standaardregeling voor de AdviesRaad die in de overeenkomst kan worden opgenomen. Ook hier geldt dat maatwerk mogelijk is: partijen kunnen ook zelf een regeling vaststellen.
Naar meer informatie over de adviesraad.

Deskundigenbericht van de RvA

Een deskundigenbericht van de RvA kan nodig zijn in een rechtbankprocedure, maar kan ook gevraagd worden als er (nog) geen sprake is van een geschil. Rechters weten dat RvA-arbiters gewend zijn objectief en onpartijdig hun deskundig oordeel over technische geschilpunten te geven.
Een deskundigenbericht van de RvA kan overigens ook nuttig zijn voordat er een geschil ontstaat. Bijvoorbeeld als zich een bepaald technisch probleem voordoet of als u het met uw wederpartij niet eens bent over de oorzaak van een bepaald gebrek of over de uitleg van het bestek of de overeenkomst.
Inschakelen van een onafhankelijke en objectieve deskundige van de RvA, die partijen voorlicht over de door hen genoemde problemen, kan dan juist een geschil helpen voorkomen.
Let op: als partijen een geschil hebben – of zouden kunnen krijgen – op grond van een overeenkomst waarin staat dat de RvA bevoegd is het geschil te beslechten, kan de RvA in die kwestie geen deskundigenbericht verstrekken.
Naar meer informatie over het deskundigenbericht van de RvA.

(Spoed)plaatsopneming

Soms hebt u bewijs nodig van de toestand van een bouwwerk op een bepaald moment. Voorbeelden van situaties waarin bewijs een grote rol speelt:
•    U wilt kunnen aantonen dat het werk wel of niet opleveringsgereed is op een bepaalde datum, voordat de bouw verder gaat.
•    De aannemer weigert herstel uit te voeren en u wilt kunnen aantonen wat u door een derde aan herstel moet laten uitvoeren.
•    Door een gebrek dreigt grote schade te ontstaan zodat spoedig herstel noodzakelijk is. Maar als dat eenmaal is uitgevoerd, is niet meer te achterhalen wie deze situatie heeft veroorzaakt. U wilt dus zo goed mogelijk vastleggen hoe de situatie nu is.
Natuurlijk kunnen partijen samen de situatie ter plaatse (laten) vastleggen, bijvoorbeeld in een fotorapportage. Vaak wil één partij dat echter niet omdat hij daar geen belang bij heeft. Ook is het goed als degene die over een geschil zal oordelen, zelf de situatie ter plaatse heeft gezien.
Arbiters van de RvA kunnen de toestand van het werk vastleggen in een proces-verbaal van plaatsopneming. Omdat zij onafhankelijk, onpartijdig en deskundig zijn, heeft dit proces-verbaal een grote bewijskracht.
Als er haast is bij de vastlegging van de situatie, bijvoorbeeld omdat er schade dreigt, kunt u verzoeken de plaatsopneming met spoed te behandelen.
De (spoed)plaatsopneming houdt geen oordeel in, maar uitsluitend een vastlegging van feiten.
Voor deze procedure is niet vereist dat tussen partijen een overeenkomst tot arbitrage is gesloten.
Naar meer informatie over de (spoed)plaatsopneming.

Kort geding

Deze procedure kan een oplossing bieden als er maatregelen nodig zijn die niet kunnen wachten (zoals het laten aanbrengen van stutwerk tegen een gebouw dat dreigt in te storten, het laten stopzetten van de bouw vanwege een geschil over de soort stenen of over de betaling van een voorschot). Een kort geding kan op zeer korte termijn plaatsvinden, zo nodig zelfs binnen een dag.
Arbiters geven slechts een voorlopig oordeel. De beslissing in kort geding heeft daarom geen invloed op het oordeel in een al lopende of een later gestarte bodemprocedure over dezelfde kwestie. Dat kan dan ook heel anders luiden dan het voorlopige oordeel in kort geding.
Een beslissing in kort geding wordt overigens definitief als partijen het er verder bij laten zitten, dus geen bodemprocedure over dezelfde kwestie beginnen of hoger beroep instellen.
Naar meer informatie over het kort geding.