home > RvA > Over de RvA

Over de RvA

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) is een al in 1907 opgerichte onafhankelijke stichting voor rechtspraak in geschillen die verband houden met de bouw. In het bestuur van de RvA zijn de drie soorten partijen in de bouwwereld vertegenwoordigd. Het bestuur benoemt een voorzitter die wordt voorgedragen door de Raad voor de Rechtspraak.

Inhoud

> Rechtsvorm en doel
> Voorzitter
> Bestuur
> Directie
> College van arbiters
> Benoeming tot arbiter in het college van arbiters
> De (voortdurende) opleiding van arbiters
> Secretarissen
> Secretariaat
> Financiering van de RvA


Rechtsvorm en doel

De onafhankelijke Stichting Raad van Arbitrage in bouwgeschillen beslecht sinds 1907 geschillen op het gebied van de bouw en heeft zijn huidige vorm sinds de laatste statutenwijziging d.d. 27 april 2006.

Voorzitter

De Voorzitter van de RvA is een rechter of oud-rechter. Hij wordt voorgedragen door de Raad voor de Rechtspraak en wordt benoemd door het bestuur van de RvA.
Sinds 1 januari 2020 is mevrouw mr. R.E. Weening Bestuursvoorzitter van de RvA. Zij is daarnaast senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en sinds 2015 arbiter (lid-jurist) van de Raad. Voorheen was zij advocate/partner bij Kennedy Van der Laan en bij Baker & McKenzie.

Bestuur

Er zijn negen bestuursleden naast de voorzitter. In het bestuur van de RvA zijn de drie soorten partijen in de bouwwereld evenwichtig vertegenwoordigd:
opdrachtgevers:
de Rijksoverheid, de Vereniging van  Nederlandse Gemeenten VNG en het overkoepelend orgaan van woningcorporaties Aedes leveren ieder één bestuurslid, in totaal dus drie
aannemers:
Bouwend Nederland levert drie bestuursleden
adviseurs:
BNA, KIVI en NLingenieurs (architecten en ingenieurs) leveren ieder één bestuurslid, in totaal dus drie
Hier vindt u een overzicht van de leden van het bestuur en hun achtergrond.

Directie

De directie van de RvA bestaat uit drs. W.W. Fassotte MIM (interim-directeur) en mr. M. Niesen (adjunct-directeur).

College van arbiters

Het College van Arbiters van de RvA bestaat uit 80 leden-deskundige (arbiters met een bouwkundige achtergrond) en 20 leden-jurist (arbiters met een juridische achtergrond).
De leden-deskundige worden voorgedragen door de bovengenoemde organisaties van opdrachtgevers, aannemers en adviseurs. Zij worden door deze organisaties geselecteerd op hun specifieke deskundigheid op bouwkundig terrein. De voorgedragen persoon moet daarnaast
een arbitrageprocedure in goede banen kunnen leiden.
De leden–jurist worden door de Voorzitter voorgedragen en zijn vrijwel altijd rechters of oud-rechters.
Hier vindt u een overzicht van de leden van het College van Arbiters en hun achtergrond.

Benoeming tot arbiter in het college van arbiters

De voordracht wordt beoordeeld door het bestuur van de RvA. Daarbij vindt ook steeds een gesprek met de Bestuursvoorzitter plaats.
Een benoeming tot arbiter geldt in eerste instantie voor drie jaar. Daarna vindt een evaluatie plaats. Indien die van beide zijden positief is, kan benoeming ‘voor het leven’ plaatsvinden (dat wil zeggen: tot de statutaire eindleeftijd van 70 jaar).

De (voortdurende) opleiding van arbiters

Nieuwe arbiters leren tijdens een introductiecursus de theorie achter arbitrageprocedures. Daarnaast wonen zij een aantal arbitrages van de RvA bij als toehoorder, om praktische ervaring op te doen.
Vervolgens wordt de kennis van arbiters op verschillende wijzen op peil gehouden en aangevuld, bijvoorbeeld door specifiek op de rol van arbiter gerichte cursussen. Onderwerpen die daarbij zoal aan de orde komen zijn het effectief leiding geven aan een zitting, overmacht/onvoorziene omstandigheden en UAV-GC 2005.
Verder houden arbiters bouwrechtelijke ontwikkelingen bij via hun abonnement op de wekelijkse digitale ‘Actualiteiten Bouwrecht’ en het maandblad Tijdschrift Bouwrecht (beide van het Instituut voor Bouwrecht). Daarnaast ontvangen arbiters de voor hun werkzaamheden relevante delen van de boekenreeks Bouw- en Aanbestedingsrecht.
Tot slot ontvangen de arbiters regelmatig een nieuwsbrief van de RvA met divers nieuws en ontwikkelingen die voor hun goed functioneren van belang zijn.

Secretarissen

De arbiters worden bijgestaan door dertien secretarissen (juristen, gespecialiseerd in het bouwrecht), die aan het scheidsgerecht worden toegevoegd en daarin een adviserende stem hebben.

Secretariaat

Het bestuur van de RvA, de scheidsgerechten en de secretarissen krijgen administratieve ondersteuning van het secretariaat.

Financiering van de RvA

De organisatie van de RvA wordt volledig gefinancierd uit de vergoeding die door de RvA bij partijen in rekening wordt gebracht voor hun procedure bij de RvA. Zie wat betreft de kosten van procedures die eindigen met een uitspraak (vonnis of bindend advies) ook onder waarborgsom en kosten.