home > Onze procedures > Deskundigenbericht van de RvA

deskundigenbericht van de rva

Een deskundigenbericht van de RvA kan nodig zijn in een rechtbankprocedure, maar kan ook gevraagd worden als er (nog) geen sprake is van een geschil.
Rechters hebben zelf meestal geen bouwkundige achtergrond en daarom vragen ze in bouwgeschillen de RvA regelmatig om een deskundigenbericht over bepaalde bouwtechnische aspecten. Rechters weten dat RvA-arbiters gewend zijn objectief en onpartijdig hun deskundig oordeel over technische geschilpunten te geven.
Een deskundigenbericht van de RvA kan overigens ook nuttig zijn voordat er een geschil ontstaat. Als zich bijvoorbeeld een bepaald technisch probleem voordoet of als u het met uw wederpartij niet eens bent over de oorzaak van een bepaald gebrek of over de uitleg van het bestek of overeenkomst. Inschakelen van een onafhankelijke en objectieve deskundige van de RvA, die partijen voorlicht over de door hen genoemde problemen, kan dan juist een geschil helpen voorkomen.
Let op: als partijen een geschil hebben – of zouden kunnen krijgen – op grond van een overeenkomst waarin staat dat de RvA bevoegd is het geschil te beslechten, kan de RvA in die kwestie geen deskundigenbericht verstrekken.

Inhoud

> Deskundigenbericht op verzoek van of via de rechtbank
> Deskundigenbericht op verzoek van een partij of partijen
> Deskundigenbericht: wanneer en door wie aan te vragen?
> Hoe vraag ik een deskundigenbericht aan
> Wie wordt er tot deskundige benoemd?
> Kosten
> Verdere gang van zaken


deskundigenbericht op verzoek van of via de rechtbank

De rechtbank zal in een tussenvonnis het deskundigenbericht opdragen met daarin de naam van de deskundige(n) van de RvA en een opsomming van de door de deskundige(n) te beantwoorden vragen. Vaak worden partijen daarbij door de rechter betrokken en kunnen zij hun wensen over te benoemen deskundige(n) kenbaar maken. De rechtbank neemt daarvoor contact op met de RvA.
De deskundige(n) van de RvA zal (zullen) zich bij het uitbrengen van dit deskundigenbericht in de meeste gevallen laten bijstaan door het secretariaat van de RvA.

Deskundigenbericht op verzoek van een partij of partijen

Als partijen een geschil hebben op grond van een overeenkomst, waarin staat dat de RvA bevoegd is het geschil te beslechten, dan zal er in het algemeen geen behoefte bestaan aan een afzonderlijk deskundigenbericht door de RvA. In het geschil bij de RvA kunnen de arbiters immers hun onpartijdig, objectief en deskundig oordeel geven over het geschilpunt. In dergelijke gevallen is het daarom ook niet mogelijk om van de RvA een deskundigenbericht te krijgen.

Deskundigenbericht: wanneer en door wie aan te vragen?

Zijn partijen niet overeengekomen eventuele geschillen in arbitrage door de RvA te laten beslechten, dan staat niets eraan in te weg de hulp van de RvA in te roepen als partijen, of één van hen, behoefte heeft aan een deskundig oordeel, zonder dat daarmee het geschil bindend wordt beslecht. Partijen kunnen alsnog op voorhand of achteraf besluiten dat zij zich zullen neerleggen bij het deskundige oordeel. In dat geval kan sprake zijn van een bindend advies.
Het is sterk aan te raden steeds samen met de tegenpartij te vragen om een deskundigenbericht. Daarmee kan worden voorkomen dat na het uitbrengen van het deskundigenbericht de tegenpartij de kracht ervan zal proberen af te zwakken door te zeggen dat het een partijdeskundige is geweest, suggererend dat het bericht niet objectief of onpartijdig is.

Hoe vraag ik een deskundigenbericht aan?

Het aanvragen van een deskundigenbericht kan per gewone brief of mail aan de RvA. Maak daarin melding van degenen die betrokken zijn bij het bouwwerk en omschrijf zo goed mogelijk wat het probleem is waarover u opheldering wenst. Voeg bij het verzoek alle van belang zijnde stukken, zoals de overeenkomst, de technische omschrijving, gewisselde correspondentie en dergelijke.

Wie wordt er tot deskundige benoemd?

Op grond van het verzoek zal de RvA een arbiter van de RvA selecteren die beschikt over de gevraagde deskundigheid, die vrijstaat tegenover de betrokkenen en die bereid en in staat is om op zo kort mogelijke termijn het gevraagde bericht uit te brengen.

Kosten

Als de deskundige is gevonden, dan wordt hem gevraagd een inschatting te maken van de kosten. Soms zullen die kosten alleen uit zijn eigen uren tegen het door hem vastgestelde tarief bestaan, maar soms zal hij ook een gespecialiseerd bureau in de arm moeten nemen om bepaalde proeven te doen, metingen uit te voeren of iets dergelijks. Die kosten moeten dan afzonderlijk worden berekend. Ook komt het voor dat de deskundige het secretariaat van de RvA om bijstand verzoekt om de procedure administratief te begeleiden en eventueel het bericht te schrijven. Daarvoor geldt doorgaans het normale uurtarief, zie hiervoor het schema in waarborgsom en kosten. Op grond van de door de deskundige gemaakte inschatting zal aan de aanvragende partij(en) een waarborgsom voor de te maken kosten worden gevraagd.

Verdere gang van zaken

ls de deskundige gebruikmaakt van het secretariaat van de RvA, dan blijven alle verdere contacten via het secretariaat van de RvA verlopen. Maakt de deskundige daar geen gebruik van, dan wordt hij rechtstreeks met partijen in contact gebracht, waarna de bemoeienis van de RvA met het deskundigenbericht eindigt. De navolgende omschrijving gaat uit van behandeling via de RvA.
Na ontvangst van de waarborgsom zal doorgaans met partijen een afspraak worden gemaakt, waarop de deskundige de zaak met partijen kan bespreken. De bijeenkomst staat onder leiding van de deskundige. Hij zal daarbij precies in beeld proberen te krijgen wat het probleem van partijen behelst en wat er nodig is om tot een volledig oordeel te komen. Zo nodig kan hij ter plekke onderzoek (laten) doen. Als dit onderzoek destructief moet zijn, zal voordien overleg met de verzoeker plaatsvinden of dit mogelijk is.
(Met destructief wordt bedoeld dat er iets wordt verwijderd dat het zicht op de oorzaak van het probleem verhindert. Als er bijvoorbeeld wordt geklaagd dat de isolatie in de spouw niet goed is, dan kan het nodig zijn één of een paar stenen te (laten) verwijderen om in de spouw te kijken naar de aanwezige isolatie. Dit zal natuurlijk zo voorzichtig mogelijk gebeuren en zonder dat verdere schade wordt aangericht.)
Als blijkt dat er vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd, eventueel door een extern bureau, dan zal de deskundige dat ter plekke met partijen bespreken. Wanneer alle gegevens zijn verzameld die de deskundige meent nodig te hebben voor zijn oordeel, zal hij op basis daarvan het deskundigenbericht opstellen.
Partijen kunnen afspreken dat zij het bericht eerst in concept krijgen toegezonden en daar commentaar op kunnen leveren. Daarmee wordt voorkomen dat het bericht is gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens of dat de deskundige antwoord geeft op vragen die partijen niet beantwoord willen zien. Nadat partijen dan het concept-bericht van hun commentaar hebben voorzien, zal dat bericht definitief worden gemaakt en, na betaling van de kosten ervan, aan partijen worden toegezonden. Daarmee is het deskundigenbericht voltooid.
Als een partij een dergelijk bericht inbrengt bij een procedure bij de rechtbank, kan zij ervoor kiezen bij een comparitie van de rechtbank de deskundige mee te nemen om door de rechter te worden gehoord. Hiervoor zijn afzonderlijke afspraken met de deskundige nodig, onder andere over de kosten ervan.