Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)Iedereen die een bouwgeschil heeft, kan dat aan de RvA voorleggen, mits de andere partij bij dat geschil het daar mee eens is. Meestal is dit al in de overeenkomst of algemene voorwaarden vastgelegd. Als dat niet zo is dan kunnen partijen het alsnog samen (schriftelijk) afspreken.

En of dat geschil nu gaat over de uitvoering van een verkeerstunnel, over de oplevering van een woning of over de technische installatie van een bedrijfspand: als men in de bouw er samen niet uitkomt, kiest men vaak voor de RvA om recht te spreken. In 2019 behandelde de RvA ruim 600 bouwgeschillen.

De RvA is een onafhankelijke stichting met het doel recht te spreken in geschillen die verband houden met de bouw in de ruimste zin van het woord. De arbiters (leden-deskundige) van de RvA worden met name geselecteerd op grond van hun in de praktijk bewezen kwaliteiten op bouwgebied. De leden-jurist zijn vrijwel altijd afkomstig uit de rechterlijke macht. Arbiters worden steeds bijgestaan door een in het bouwrecht gespecialiseerde secretaris-jurist.

In ieder geschil worden die arbiters benoemd van wie (bouw)technische ervaring en kennis het beste aansluiten op het onderwerp van dat geschil. Daarmee heeft het scheidsgerecht een grote kennisvoorsprong op de burgerlijke rechter en wordt efficiënte arbitrale rechtspraak van hoge kwaliteit geleverd. Bovendien wijzen arbiters (sinds het arbitragereglement van 1 januari 2015), net als de gewone rechter, vonnis volgens de regels van het recht.

De onafhankelijkheid van arbiters is drievoudig gewaarborgd. De Voorzitter van de RvA selecteert voor een bepaalde zaak een of meerdere arbiters die geen enkele band hebben met partijen in het geschil. Hij doet dit aan de hand van een uitgebreid gegevensbestand. Vervolgens moeten de benoemde arbiters een verklaring ondertekenen dat zij geen relaties hebben met de betreffende partijen en tot slot kunnen partijen gemotiveerd bezwaar maken tegen een bepaalde arbiter.

De zittingen worden meestal in de buurt van de bouwlocatie gehouden, zodat arbiters zo nodig de technische geschilpunten kunnen bezichtigen. Geschillen waarin dat niet nodig is, worden centraal in Nederland, in Utrecht, gehouden. Op verzoek van partijen, kan - zonder meerkosten - de zitting in de buurt van hun woonplaats worden gehouden.

De uitspraken van de RvA zijn net zo bindend als die van de gewone rechter.

De RvA is financieel onafhankelijk en wordt geheel gefinancierd uit de kosten die bij partijen in rekening worden gebracht voor de behandeling van de geschillen. 

Indien u een geschil hebt over een nieuwbouwwoning waarop een GIW, WONINGBORG of STIWOGA garantie van toepassing is, gaat u via de knop links op deze pagina naar de aparte afdeling Garantiewoningen. De informatie op de overige delen van deze website is in beginsel niet van toepassing op de procedure in zulke geschillen.

Met ingang van 2 januari 2013 wikkelt de Raad van Arbitrage ook RVOI-geschillen af. Dit is bepaald in het nieuwe reglement van de Commissie van Geschillen dat per deze datum in werking is getreden. 


 

Actueel

Nieuwe bestuursvoorzitter

Met ingang van 1 januari jl. is mevrouw mr. R.E. Weening bestuursvoorzitter van de Raad en het AIBk. Zij is benoemd door de besturen van de Raad en het AIBk, op voor...
» Lees meer

Verlenging termijn parkeerrol

Met ingang van 1 januari 2020 is de in artikel 8 van het rolreglement genoemde maximale termijn dat een geschil op de parkeerrol mag staan (vijf jaar) komen te vervallen. Als het g...
» Lees meer