Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)

Update 26 mei 2020: herstart fysieke zittingen per 2 juni a.s.

In verband met de afgekondigde gedeeltelijke opheffing van de Corona-maatregelen per 1 juni a.s., zal de RvA vanaf 2 juni weer zittingen gaan doen op locatie met fysieke aanwezigheid van partijen. Vanzelfsprekend zal dit steeds gebeuren met in achtneming van de RIVM richtlijnen, waaronder de bekende anderhalve meter norm. In verband hiermee zal partijen steeds verzocht worden om alleen de voor de zitting essentiële personen mee te nemen. Ook wordt partijen gevraagd om opgave vooraf van het aantal personen, zodat de grootte van de zaal daarop kan worden aangepast. Met de verhuurders van de zalen wordt kortgesloten dat “Corona-proof” kan worden vergaderd.

Bij de eventuele bezichtiging kunnen er omstandigheden aanwezig zijn waardoor het (tijdelijk) niet mogelijk is om onderling de vereiste 1,5 meter afstand aan te houden. In dat soort gevallen is het dragen van een mondkapje, ter bescherming van uzelf en de anderen, gewenst. Bij deze daarom het verzoek om bij de bezichtiging steeds een mondkapje mee te nemen, zodat u dat zo nodig kunt dragen.


Digitale zittingen blijven mogelijk
Partijen zal daarnaast nog steeds de mogelijkheid geboden worden de zitting per videoverbinding te doen. Sinds 17 maart jl. worden er al zittingen per video-verbinding gedaan (waarbij arbiters en secretaris vanuit het kantoor van de RvA deelnamen) zodat de RvA daar al ervaring mee heeft. Alhoewel de interactie met partijen anders is dan met een fysieke bijeenkomst en in het begin even gewend moet worden aan deze wijze van communicatie, blijkt een video-zitting een goed alternatief te zijn voor zaken waarin geen bezichtiging nodig is.

Indienen stukken
Partijen wordt verzocht om de stukken niet alleen op papier maar ook steeds digitaal in te dienen, bij voorkeur als doorzoekbare PDF of gewone PDF, waarbij de producties voorzien zijn van een bladwijzer.

Bereikbaarheid kantoor RvA
Het kantoor van de RvA is gewoon bereikbaar. Omdat wordt gewerkt met een beperkte bezetting op kantoor kan het iets langer duren voordat u een reactie krijgt. Wij hopen op uw begrip daarvoor.

 


Iedereen die een bouwgeschil heeft, kan dat aan de RvA voorleggen, mits de andere partij bij dat geschil het daar mee eens is. Meestal is dit al in de overeenkomst of algemene voorwaarden vastgelegd. Als dat niet zo is dan kunnen partijen het alsnog samen (schriftelijk) afspreken.

En of dat geschil nu gaat over de uitvoering van een verkeerstunnel, over de oplevering van een woning of over de technische installatie van een bedrijfspand: als men in de bouw er samen niet uitkomt, kiest men vaak voor de RvA om recht te spreken. In 2019 behandelde de RvA ruim 600 bouwgeschillen.

De RvA is een onafhankelijke stichting met het doel recht te spreken in geschillen die verband houden met de bouw in de ruimste zin van het woord. De arbiters (leden-deskundige) van de RvA worden met name geselecteerd op grond van hun in de praktijk bewezen kwaliteiten op bouwgebied. De leden-jurist zijn vrijwel altijd afkomstig uit de rechterlijke macht. Arbiters worden steeds bijgestaan door een in het bouwrecht gespecialiseerde secretaris-jurist.

In ieder geschil worden die arbiters benoemd van wie (bouw)technische ervaring en kennis het beste aansluiten op het onderwerp van dat geschil. Daarmee heeft het scheidsgerecht een grote kennisvoorsprong op de burgerlijke rechter en wordt efficiënte arbitrale rechtspraak van hoge kwaliteit geleverd. Bovendien wijzen arbiters (sinds het arbitragereglement van 1 januari 2015), net als de gewone rechter, vonnis volgens de regels van het recht.

De onafhankelijkheid van arbiters is drievoudig gewaarborgd. De Voorzitter van de RvA selecteert voor een bepaalde zaak een of meerdere arbiters die geen enkele band hebben met partijen in het geschil. Hij doet dit aan de hand van een uitgebreid gegevensbestand. Vervolgens moeten de benoemde arbiters een verklaring ondertekenen dat zij geen relaties hebben met de betreffende partijen en tot slot kunnen partijen gemotiveerd bezwaar maken tegen een bepaalde arbiter.

De zittingen worden meestal in de buurt van de bouwlocatie gehouden, zodat arbiters zo nodig de technische geschilpunten kunnen bezichtigen. Geschillen waarin dat niet nodig is, worden centraal in Nederland, in Utrecht, gehouden. Op verzoek van partijen, kan - zonder meerkosten - de zitting in de buurt van hun woonplaats worden gehouden.

De uitspraken van de RvA zijn net zo bindend als die van de gewone rechter.

De RvA is financieel onafhankelijk en wordt geheel gefinancierd uit de kosten die bij partijen in rekening worden gebracht voor de behandeling van de geschillen. 

Indien u een geschil hebt over een nieuwbouwwoning waarop een GIW, WONINGBORG of STIWOGA garantie van toepassing is, gaat u via de knop links op deze pagina naar de aparte afdeling Garantiewoningen. De informatie op de overige delen van deze website is in beginsel niet van toepassing op de procedure in zulke geschillen.

Met ingang van 2 januari 2013 wikkelt de Raad van Arbitrage ook RVOI-geschillen af. Dit is bepaald in het nieuwe reglement van de Commissie van Geschillen dat per deze datum in werking is getreden. 


 

Actueel

Interview met bestuursvoorzitter Reina Weening in Cobouw

Hieronder vindt u een link naar het interview met bestuursvoorzitter Reina Weening in Cobouw van 2 juni 2020.
» Interview in Cobouw 2 juni 2020
» Lees meer

Update 26 mei 2020: herstart fysieke zittingen per 2 juni a.s.

In verband met de afgekondigde gedeeltelijke opheffing van de Corona-maatregelen per 1 juni a.s., zal de RvA vanaf 2 juni weer zittingen gaan doen op locatie met fysieke aanwezighe...
» Lees meer

Update Coronacrisis: werkwijze van de Raad van Arbitrage vanaf 28 april

De Raad van Arbitrage werkt de komende tijd door zoals hij dat de afgelopen weken heeft gedaan. Dat betekent dat nieuwe zaken worden ingenomen, lopende zaken worden behandeld en vo...
» Lees meer

Nieuwe bestuursvoorzitter

Met ingang van 1 januari jl. is mevrouw mr. R.E. Weening bestuursvoorzitter van de Raad en het AIBk. Zij is benoemd door de besturen van de Raad en het AIBk, op voor...
» Lees meer

Verlenging termijn parkeerrol

Met ingang van 1 januari 2020 is de in artikel 8 van het rolreglement genoemde maximale termijn dat een geschil op de parkeerrol mag staan (vijf jaar) komen te vervallen. Als het g...
» Lees meer