Telefoon:
030-2343222

Correspondentieadres:
Postbus 19290
3501 DG UTRECHT

Bezoekadres
kantoren Janssoenborch 7e etage
Godebaldkwartier 407
3511 DT Utrecht


« Homepage garantiewoningen

Waarom arbitrage?

1.1 Waarom arbitrage?
Dit onderdeel van deze site geeft achtergrondinformatie over en een toelichting op het 'Geschillenreglement ten behoeve van woningen/appartementsrechten met toepassing van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling' (hierna 'Woningborg Geschillenreglement') van Woningborg N.V. te Gouda (hierna 'Woningborg').

Het Woningborg Geschillenreglement 2015 is per 1 januari 2015 in werking getreden en van toepassing verklaard in overeenkomsten die op of na 1 januari 2015 zijn gesloten en waarbij de in de overeenkomst genoemde verkrijger in het bezit is van het Woningborg certificaat.

Tussen de verkrijger en de ondernemer kan uit hoofde van de tussen hen gesloten overeenkomst dan wel de op de overeenkomst van toepassing zijnde Woningborg Garantie- en waarborgregeling (hierna 'Garantieregeling') onverhoopt een geschil ontstaan dat niet op minnelijke wijze tussen partijen kan worden opgelost.

Ook kan het gebeuren dat er tussen de verkrijger en Woningborg een geschil ontstaat over de uitvoering van de in de Garantieregeling opgenomen waarborgen.

1.2 Keuze RvA/gewone rechter
De geschillenregeling in de overeenkomst en/of de Garantieregeling houdt het volgende in. De verkrijger heeft steeds de keuze om zijn geschil met de ondernemer c.q. Woningborg voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) of de gewone rechter.
De ondernemer c.q. Woningborg is gebonden aan de door de verkrijger gemaakte keuze.

Wanneer de ondernemer c.q. Woningborg de partij is die een procedure wil beginnen, dan moet eerst per aangetekende brief met bericht handtekening retour aan de verkrijger worden gevraagd waar hij het geschil wil laten beslechten: bij de RvA of de gewone rechter. De verkrijger moet daarbij één maand worden gegeven om zijn reactie schriftelijk aan de ondernemer c.q. Woningborg kenbaar te maken. Maakt de verkrijger tijdig zijn keuze kenbaar, dan is de ondernemer c.q. Woningborg hier aan gebonden. Maakt de verkrijger geen (tijdige) keuze, dan ligt de keuze bij de ondernemer c.q. Woningborg. In geval van een voorlopige voorziening in kort geding geldt voornoemde verplichting niet voor de ondernemer c.q. Woningborg en kan direct naar de gewone rechter worden gegaan.

Is het geschil aanhangig gemaakt vóór 1 januari 2015 dan is het Woningborg Geschillenreglement 2010 van toepassing.

Is de overeenkomst gesloten vóór 1 januari 2010 en is de in de overeenkomst genoemde verkrijger in het bezit gesteld van een GIW waarborgcertificaat, dan is het Woningborg Geschillenreglement niet van toepassing en dienen partijen zich te wenden tot de in de overeenkomst opgenomen geschilleninstanties.

1.3 arbitrage
Arbitrage is een in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toegestane wijze van geschillenbeslechting. Een uitspraak wordt in dit geval niet gedaan door een overheidsrechter, maar door een deskundige arbiter. Ingevolge voornoemd wetboek heeft een arbiter in beginsel dezelfde bevoegdheden als een overheidsrechter.

Arbitrage bij de RvA kent een aantal voordelen ten opzichte van een procedure bij de gewone rechter.

Arbiters van de RvA zijn deskundig op het gebied van het bouwrecht in het algemeen en geschillen uit hoofde van de Garantieregeling, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten van Woningborg, in het bijzonder. De gewone rechter is dat niet. Dit betekent dat een gewone rechter meestal externe deskundigen in moet schakelen, wat tijd- en kostenverhogend werkt.

Bij een procedure bij de gewone rechter is in de meeste situaties een advocaat nodig. Bij de RvA is een advocaat niet verplicht. Uiteraard kan een partij bij een procedure bij de RvA gebruik maken van een advocaat, maar dan zullen de kosten daarvan conform het Geschillenreglement geheel voor eigen rekening komen.

De doorlooptijd van een arbitrageprocedure is in het algemeen korter dan een procedure bij de gewone rechter.

Een belangrijk voordeel van een procedure bij de RvA overeenkomstig de regels van het Woningborg Geschillenreglement, is dat een vonnis van de RvA wel als basis kan dienen van een beroep op de herstelwaarborg als omschreven in de Garantieregeling en een vonnis van de gewone rechter niet.


U kunt bovenstaande tekst ook downloaden.

» Download hier het Word document

In verband met de geleidelijke afbouw van het GIW per 1 januari 2010, heeft de RvA vanaf die datum de nieuwe GIW- en AIG-arbitrages in behandeling genomen, voorzover de betrokken ondernemer is aangesloten bij Woningborg N.V.

De RvA hanteert voor deze GIW- en AIG-geschillen en overigens ook voor de Woningborg en Stiwoga geschillen, dezelfde consumentvriendelijke, laagdrempelige wijze van geschillenbeslechting als het GIW en AIG voordien deden.


- disclaimer -