Telefoon:
030-2343222

Correspondentieadres:
Postbus 19290
3501 DG UTRECHT

Bezoekadres
kantoren Janssoenborch 7e etage
Godebaldkwartier 407
3511 DT Utrecht


« Homepage garantiewoningen

Veelgestelde vragen


Algemeen

De RvA is onafhankelijk en onpartijdig. Dit geldt ook voor de arbiters en secretarissen van de RvA en het ondersteunende personeel. Daarom kunnen wij geen van de (mogelijke) partijen in een geschil inhoudelijk advies geven over hun geschil.

Voor juridisch inhoudelijk advies kunt u terecht bij uw verzekeraar, als u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Als u lid bent van een consumentenvereniging (Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond) kunt u daar misschien terecht. Ook kunt u een advocaat inschakelen.

Vanzelfsprekend kunnen wij wel informatie verschaffen over procesrechtelijke vragen en praktische zaken in het kader van de procedures voor de RvA. Als u het antwoord op uw vraag niet op deze website vindt, kunt u ons bereiken op 030 - 2 343 222.
Als er drie maanden na de oplevering nog onopgeloste klachten zijn en de 5% depotregeling is toegepast, dan mag u de uitbetaling van het depot opschorten voor een bedrag dat evenredig is aan de ernst van uw klacht(en).

Als (inmiddels) geen depot (meer) aanwezig is, maar door de ondernemer een bankgarantie is gesteld of andere vervangende zekerheid, dan dient u de desbetreffende documenten te raadplegen.
U kunt dan contact opnemen met Woningborg N.V. tel: 0182-580004. Woningborg kan dan overeenkomstig de Garantie- en waarborgregeling kiezen het werk af te laten bouwen door anderen, of u een schadevergoeding te betalen (afhankelijk van de stand van het werk).
U bent helemaal vrij te bepalen op welke voorwaarden u een minnelijke regeling (schikking) treft met uw wederpartij. Het maakt daarbij niet uit wie een voorstel doet: Woningborg, een deskundige of arbiters.

U bent niet verplicht mee te werken aan bemiddeling. Het al dan niet aangaan van een bemiddelingspoging heeft geen gevolgen voor (het oordeel in) een arbitrageprocedure.

U kunt overigens om een aanhouding van de eventueel al aanhangige arbitrageprocedure verzoeken.

De praktijk wijst wel uit dat een bemiddeling vaak leidt tot een snelle en effectieve oplossing van uw klachten. In het geval dat de bemiddelingspoging is geslaagd, kan uw arbitrageprocedure worden beëindigd middels een intrekking van de procedure en ontvangt u uw aanvraagkosten (afhankelijk van de stand van de procedure: deels) retour conform het van toepassing zijnde arbitragereglement.
Als u de ondernemer conform de regeling in de gelegenheid heeft gesteld herstel te verrichten en hij heeft dit geweigerd, dan hoeft u hier in beginsel niet aan mee te werken (zorg wel dat u kunt aantonen dat hij herstel heeft geweigerd). Maar wellicht is het de snelste oplossing voor uw geschil.

U kunt "pro forma" arbitrage (zie direct hierna) aanvragen of een reeds aanhangig gemaakte arbitrage laten aanhouden.

Als het herstel deugdelijk plaatsvindt, kunt u vervolgens de procedure intrekken en uw aanvraagkosten terugkrijgen (als de procedure al lang bezig was krijgt u waarschijnlijk een deel terug).
Als u "pro forma" arbitrage aanhangig maakt, dient u een aanvraag in met alle benodigde stukken en betaalt u ook aanvraagkosten. De zaak wordt dan "geparkeerd" totdat één van de partijen aangeeft dat hij deze door wil zetten.

Als partijen de zaak alsnog regelen, trekt u de aanvraag in en krijgt u uw aanvraagkosten terug.

Door de zaak pro forma in te dienen voorkomt u dat termijnen verlopen.
Op het algemene gedeelte van deze website treft u een knop "jurisprudentie" aan. Onder die knop zullen ook de uitspraken in Garantiewoning geschillen worden geplaatst, als de gehele website van de RvA is vernieuwd. Op dit moment wordt u voor jurisprudentie verwezen naar www.giw.nl (hoofdmenu, zoekportaal jurisprudentie). Daar treft u voorbeelden van uitspraken uit de jaren 2006-2009.
Kijk hiervoor in de garantie- en waarborgregeling die op uw woning van toepassing is.


Aanvragen van arbitrage

Als u een geschil aanhangig wilt maken, leest u eerst "Hoe werkt de procedure", waarin in grote lijnen wordt omschreven welke soorten geschillen er zijn, hoe een procedure verloopt, en wat daarin van u wordt verwacht.

Vervolgens download u het "Model verzoek om arbitrage" dat op uw geschil van toepassing is. Voordat u dit invult, leest u eerst de bijbehorende handleiding.

Als u het antwoord op uw vraag niet vindt in de andere documenten binnen deze Afdeling, kunt u het reglement raadplegen. Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u bellen 030- 2 343 222 en vragen naar de Afdeling Woningborg geschillen.

Naast indiening per gewone post kan het verzoek om arbitrage ook als bijlage bij een e-mail (arbitrageverzoek.garantiegeschillen@raadvanarbitrage.nl) naar de Raad worden gezonden. De datum waarop de e-mail bij de Raad is ingekomen geldt dan als datum van aanhangigmaking.

Het originele verzoek om arbitrage voorzien van een echte handtekening (met de daarbij behorende en genummerde bijlagen) moet naast of in plaats van verzending per mail, ook altijd in 4-voud per gewone post naar de Raad worden gestuurd.

Let u er op dat het door u te verzenden pakket voldoende is gefrankeerd.

Als op uw woning het Woningborg Geschillenreglement 2010 van toepassing is, dan kunt u ook vóór oplevering een geschil aanhangig maken.

In een vóór de oplevering aanhangig gemaakt geschil kan al getoetst worden aan de algemeen geldende normen van goed en deugdelijk werk en normen in de overeenkomst die niet onder de garantie- en waarborgregeling vallen. Voor de meeste klachten is dit voldoende.

Geschillen die na verloop van 3 maanden na de oplevering aanhangig worden gemaakt, worden zowel aan de overeenkomst als aan de toepasselijke garantieregeling getoetst. Een beroep op de garantie- en waarborgregeling is pas mogelijk 3 maanden na de oplevering.
Nee, u mag de zaak ook zelf aanbrengen. Wanneer u de aanvraag indient via iemand van uw rechtsbijstandsverzekering, of iemand anders die geen advocaat is, dan is het wel noodzaak dat u deze machtigt. Een advocaat heeft zo'n machtiging niet nodig.
Ja, het is mogelijk om gezamenlijk een memorie van eis/aanvraagformulier in te dienen, maar wel moeten dan per appartement/woning afzonderlijk de bijlagen als bedoeld in het (van de website van de Raad te downloaden) aanvraagformulier worden ingediend en moeten voor ieder appartement afzonderlijk de aanvraagkosten worden betaald.
Ook kunnen de appartementseigenaren ieder afzonderlijk een aanvraagformulier indienen met het verzoek om gelijktijdige mondelinge behandeling.
Dit is noodzakelijk voor verzoeken die privé worden ingediend voor het eigen appartement, maar betrekking hebben op gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals ramen, deuren, balkons, liften e.d.
Er kunnen termijnen gelden voor de indiening van bepaalde klachten. Lees goed uw overeenkomst, de algemene voorwaarden en de overige documenten die u en uw wederpartij hebben uitgewisseld.


De behandeling van een geschil

Dat mag, maar is vaak niet verstandig.

Wij raden u af om zelf gebreken te herstellen als dat herstel geen haast heeft. De arbiter kan namelijk het beste beoordelen of de ondernemer een fout heeft gemaakt als de situatie ongewijzigd is sinds de bouw.

Heeft het herstel haast, bijvoorbeeld omdat het gebrek schade veroorzaakt aan andere zaken van uzelf of anderen, dan moet het zo snel mogelijk hersteld worden. U moet dan wel aan de ondernemer aanbieden het herstel te verrichten, maar als deze weigert, moet u zelf actie ondernemen. U heeft namelijk een plicht om binnen redelijke grenzen te zorgen dat de schade beperkt blijft, ook al wil de ondernemer ten onrechte niets voor u doen.

Om te voorkomen dat u niet meer kunt aantonen dat het gebrek is veroorzaakt door de ondernemer, is het verstandig de situatie vast te leggen, voordat u zelf herstel verricht. Een arbiter kan anders immers niet meer zien wat de ondernemer heeft gemaakt en wat u heeft gemaakt.

Al heeft u haast, er zijn meestal goede manieren om de feitelijke situatie vast te leggen. Foto's van de situatie op een bepaalde datum kunnen zeer nuttig zijn, eventueel begeleid door een deskundigenrapport. Als u foto's maakt, zorg dan dat u dat er zowel overzichtsfoto's zijn als detailfoto's (close-up). Zorg ook dat duidelijk vastgelegd is op welke plaats het gefotografeerde detail zich bevindt. Als de klachten zich voordoen op meerdere plaatsen, zorg dan dat u van elke plaats ten minste één duidelijke foto hebt.

Het is altijd verstandig uw wederpartij uit te nodigen om aanwezig te zijn bij een onderzoek of vastlegging van de situatie, zodat er geen onenigheid ontstaat over de vraag van welke datum de bewijsstukken zijn.
Nee, alleen als dat door de RvA nodig wordt geacht, wordt een deskundige benoemd. En alleen als dat nodig wordt geacht, doet de deskundige een onderzoek ter plaatse.
Als er een deskundige is benoemd, neemt deze contact op met beide partijen om een afspraak te maken voor de bezichtiging. Hij zal u dan laten weten hoe hij bereikbaar is.

In de periode tussen de bezichtiging en de uitreiking van het vonnis mogen partijen geen direct contact meer hebben met de deskundige zonder aanwezigheid van de wederpartij. Dit is om zelfs de schijn van be�nvloeding van de deskundige te voorkomen. Indien u om welke reden dan ook de deskundige nodig heeft, dient u contact op te nemen met de RvA 030 - 2 343 222.
Nee, dit valt niet onder de opdracht aan de deskundige. De arbiter bepaalt de eventuele schadevergoeding. Hij kan zich (mede) baseren op stukken die door partijen zijn overgelegd, zoals hersteloffertes of schadeberekeningen van door partijen ingeschakelde deskundigen.
Nee, de bevindingen van de deskundige dienen uitsluitend ter voorlichting van de arbiter. De arbiter zal meestal het advies van de deskundige volgen, maar hoeft dat niet te doen als hij het er niet mee eens is. U kunt zich ook verzetten tegen het oordeel van de deskundige. Zorg wel dat u uw bezwaren goed onderbouwt.
Ja, dat mag. U kunt de resultaten van het onderzoek als productie indienen in de procedure ter onderbouwing van uw vordering. Ook kunt u de deskundige meenemen naar de zitting. Alle kosten van de door u ingeschakelde deskundige(n) en hun rapporten draagt u zelf.
U dient er rekening mee te houden dat de status van een deskundigenrapport dat zonder medewerking van de wederpartij tot stand is gekomen, niet dezelfde is als die van een rapport van een onafhankelijke deskundige.
Als u vragen hebt, kunt u bellen naar het algemene nummer 030 - 2 343 222.
Ja, dat kan. De arbiter bepaalt of nieuwe stellingen en stukken worden behandeld. Als de wederpartij bezwaar maakt, wordt mede beoordeeld of deze voldoende gelegenheid heeft gekregen om te reageren. Eventueel wordt de procedure verlengd om die gelegenheid te bieden.
Dit is afhankelijk van de soort procedure. Een gemiddelde gewone Garantiewoning procedure duurt tussen de 6 en 8 maanden. Een gemiddelde spoedprocedure duurt rond 8 weken.

Deze termijnen zijn mede afhankelijk van hoeveel procedures er aanhangig worden gemaakt. Spoedprocedures krijgen voorrang op gewone procedures en kunnen daardoor de voortgang vertragen.

Voor een spoedprocedure is vereist dat u een spoedeisend belang heeft bij een spoedige behandeling, bijvoorbeeld omdat er gevaar voor mensen of eigendommen bestaat door een gebrek.


Zitting (mondelinge behandeling) en uitspraak

Op de zitting zijn aanwezig:
  • - partijen en hun eventuele gemachtigden, deskundigen en getuigen;
  • - 1 of 3 arbiter(s); wie dit zullen zijn staat in de benoemingsbrief;
  • - de secretaris van de RvA;
  • - de eventueel door de RvA benoemde deskundige(n).
Zowel partijen als arbiters kunnen bezwaar maken tegen de aanwezigheid van personen die voor de behandeling van het geschil niet noodzakelijk is. U kunt er het beste van uit gaan dat die bezwaren bestaan.
U kunt getuigen meenemen, als u deze van tevoren aankondigt. De arbiter bepaalt of een getuige wordt gehoord.

Getuigen kunnen worden gehoord onder ede en als informant ter zitting. Als een getuige wordt gehoord onder ede, worden meer procesrechtelijke regels toegepast. Dit betekent onder meer dat de getuigen niet in elkaars bijzijn kunnen worden gehoord. Hierdoor kan de duur van de zitting aanzienlijk worden verlengd. Vaak is het vanuit een praktisch oogpunt aan te raden getuigen als informant ter zitting te horen. De arbiter bepaalt zelf welke waarde hij hecht aan getuigenverklaringen, of deze nu zijn afgelegd als getuige onder ede of als informant.
Een gemiddelde zitting in Garantiewoning geschillen duurt ongeveer een uur.
U wordt aangeraden bij de zitting aanwezig te zijn, maar u bent daartoe niet verplicht.
Er wordt naar gestreefd alle vonnissen zo snel mogelijk uit te reiken. Zaken die spoed hebben, krijgen echter voorrang. Daardoor kan het zijn dat een vonnis in een relatief eenvoudig geschil toch enige tijd op zich laat wachten.
Nee, alle partijen krijgen de uitspraak gelijktijdig en op schrift.
Ja, de uitspraken van de RvA zijn net zo bindend als die van de burgerlijke rechter.


Na de uitspraak

Wil uw wederpartij om wat voor reden dan ook niet nakomen dan kunt de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam verzoeken om verlof door middel van een beschikking te verlenen tot tenuitvoerlegging van het vonnis. Wordt het verlof verkregen, dan kan een deurwaarder worden ingeschakeld om het vonnis daadwerkelijk ten uitvoer te leggen.

Als de aannemer de veroordeling in het vonnis niet (tijdig) nakomt, kan schriftelijk een beroep worden gedaan op de gebreken-/herstelwaarborg bij Woningborg. Dit beroep is slechts mogelijk voor die onderdelen van het vonnis waarin is geoordeeld dat sprake is van schending van een garantienorm.
Ja, dit is mogelijk als de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 of van latere datum van toepassing is. U dient hoger beroep in te stellen binnen drie maanden na de datum van de uitspraak (kijk in het vonnis).
Het griffiegeld als bedoeld in artikel 9 lid 5 van het Geschillenreglement 2015 is per 1 januari 2019 vastgesteld op € 2.930,00.

In verband met de geleidelijke afbouw van het GIW per 1 januari 2010, heeft de RvA vanaf die datum de nieuwe GIW- en AIG-arbitrages in behandeling genomen, voorzover de betrokken ondernemer is aangesloten bij Woningborg N.V.

De RvA hanteert voor deze GIW- en AIG-geschillen en overigens ook voor de Woningborg en Stiwoga geschillen, dezelfde consumentvriendelijke, laagdrempelige wijze van geschillenbeslechting als het GIW en AIG voordien deden.


- disclaimer -