Telefoon:
030-2343222

Correspondentieadres:
Postbus 19290
3501 DG UTRECHT

Bezoekadres
kantoren Janssoenborch 7e etage
Godebaldkwartier 407
3511 DT Utrecht


« Homepage garantiewoningen

Rolreglement Garantiegeschillen1. Aanhangigmaking
Het geschil is aanhangig door de ontvangst van het inleidend schrijven met memorie van eis door het secretariaat.

Naast indiening per gewone post kan het verzoek om arbitrage ook als bijlage bij een e-mail (arbitrageverzoek.garantiegeschillen@raadvanarbitrage.nl) naar de Raad worden gezonden. De datum waarop de e-mail bij de Raad is ingekomen geldt dan als datum van aanhangigmaking.

Het originele verzoek om arbitrage voorzien van een echte handtekening (met de daarbij behorende en genummerde bijlagen) moet naast of in plaats van verzending per mail, ook altijd in 4-voud per gewone post naar de Raad worden gestuurd.

Let u er op dat het door u te verzenden pakket voldoende is gefrankeerd.

2. Verbetering van eis; griffiegeld/aanvraagkosten
Aan de eisende partij wordt gevraagd binnen 4 weken na het verzoek van de Raad daartoe het griffiegeld/de aanvraagkosten te storten en - zo nodig - het verzoek om arbitrage/de memorie van eis te verbeteren. Éénmaal kan een uitstel van 4 weken worden verleend.

De verdere behandeling van de procedure vangt eerst aan na ontvangst van het griffiegeld/de aanvraagkosten en (afhankelijk van de aard van de gevraagde verbetering) de verbetering van de memorie van eis.

Is na ommekomst van de termijn van maximaal 8 weken de eis niet verbeterd en/of het griffiegeld/de aanvraagkosten niet gestort, dan kan de Raad besluiten het dossier te sluiten, in welk geval het geschil geldt als niet aanhangig gemaakt.

3. Antwoord
Na ontvangst van het griffiegeld/aanvraagkosten en de complete memorie van eis in conventie wordt de wederpartij uitgenodigd tot indiening van een memorie van antwoord (in conventie, eis in reconventie). Termijn: vier weken.

Na de eerste termijn van vier weken volgt een peremptoirstelling op termijn van vier weken.

Als bij memorie van antwoord tevens een eis in reconventie wordt ingediend, dan wordt de wederpartij uitgenodigd binnen vier weken een memorie van antwoord in reconventie in te dienen. Na de eerste termijn van vier weken volgt een peremptoirstelling op termijn van vier weken.

Na het verstrijken van de termijnen wordt akte van niet dienen verleend en wordt met de procedure doorgegaan.

4. Repliek en dupliek
Na ontvangst van de memorie van antwoord wordt beoordeeld of nadere memories (re- en dupliek) benodigd zijn. Indien een tegenvordering (vordering in reconventie) wordt ingesteld, zal beoordeeld worden of in conventie gerepliceerd en gedupliceerd dient te worden of dat alleen in reconventie nog geantwoord wordt op de eis.

Als nadere memories (repliek en dupliek in conventie en in reconventie) benodigd zijn zal voor indiening daarvan steeds een termijn van 4 weken worden gegeven, met een eenmalig peremptoir uitstel van 4 weken. Na het verstrijken van de termijnen wordt akte verleend van niet dienen en wordt met de procedure doorgegaan.

Partijen kunnen steeds berichten af te zien van indiening van verdere memories, na welk bericht de behandeling van het geschil zonder die memorie wordt voortgezet.

5. Deskundigenbericht
Nadat de laatste memorie is ingediend kan door de voorzitter van de Raad een deskundige worden benoemd.

Partijen worden in de gelegenheid gesteld binnen vier weken na ontvangst van het rapport van de deskundige op dat rapport te reageren. Indien deze vier weken zijn verstreken zonder dat een reactie op het deskundigenrapport is gegeven, dan wordt ervan uitgegaan dat de desbetreffende partij afziet van het indienen van een reactie op het deskundigenrapport.

De voorzitter kan voor de mondelinge behandeling een deskundigenonderzoek laten verrichten, maar kan dit ook achterwege laten. Het scheidsgerecht is steeds bevoegd alsnog een deskundigenonderzoek te laten verrichten.

6. Mondelinge behandeling en benoeming scheidsgerecht
Zodra
1) de termijn voor reactie op het deskundigenbericht is verstreken of
2) van beide partijen reactie op het deskundigenbericht is ontvangen of
3) de memorie van antwoord (in reconventie) of dupliek (in reconventie) is ontvangen en er geen deskundige wordt benoemd wordt de mondelinge behandeling voorbereid.

De datum van de mondelinge behandeling wordt vastgesteld mede aan de hand van de verhinderdata van partijen.

Het scheidsgerecht wordt benoemd kort voordat of kort nadat de datum van de mondelinge behandeling bekend is.

Indien beide partijen meedelen geen behoefte te hebben aan een mondelinge behandeling en het scheidsgerecht van oordeel is vonnis te kunnen wijzen zonder mondelinge behandeling, dan blijft deze achterwege.

Een partij kan verzoeken een mondelinge behandeling te verdagen in verband met een absolute, ná vaststelling van de datum van de mondelinge behandeling opgekomen verhindering aan haar zijde. Een dergelijk verzoek dient onverwijld na bekend worden van de verhindering schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend, vergezeld van de verhinderdata van beide partijen. Alsdan kan, rekening houdend met de verhindering één maal een alternatieve datum worden bepaald. Geeft die datum aan één van partijen wederom redenen verdaging te verzoeken, dan zal het scheidsgerecht naar bevind van zaken handelen, waarbij het mogelijk zal zijn de mondelinge behandeling buiten aanwezigheid van een partij te houden.

7. Aanhouding
Als er geen vordering in reconventie is ingediend kan op verzoek van enkel de eisende partij de behandeling van het geschil voor een periode van 3 maanden worden aangehouden. Dit heeft geen plaatsing op de parkeerrol tot gevolg.

In andere gevallen kan behandeling van het geschil slechts op verzoek van beide partijen gezamenlijk worden aangehouden. De aanhouding zal dan in beginsel één jaar duren. Het geschil zal dan op de parkeerrol worden geplaatst, hetgeen betekent dat er gedurende een jaar door de Raad geen werkzaamheden in het geschil zullen worden verricht, tenzij één der partijen verzoekt of beide partijen verzoeken het geschil voort te zetten. Alsdan zal de gewone rolregeling weer herleven en wordt het geschil voortgezet in de stand waarin het zich bevond op het moment dat het naar de parkeerrol werd verwezen, inclusief eventuele peremptoirstelling, met dien verstande dat het laatst verleende uitstel opnieuw zal worden verleend.

Verlenging van de termijnen (van 3 maanden respectievelijk 1 jaar) kan slechts op verzoek van beide partijen. Beide partijen dienen vóór de afloop van de termijn waarvan verlenging wordt verzocht een verzoek om verlenging (al dan niet gezamenlijk) in te dienen.

Indien na het verstrijken van de termijn geen bericht van partijen is ontvangen, wordt het geschil geacht te zijn ingetrokken (artikel 7 Woningborg Geschillenreglement)

De aanhangigmaking van een geschil pro forma (alleen mogelijk in geschillen op basis van het AIG-, Woningborg of Stiwoga-Geschilllenreglement) zal tot gevolg hebben dat het geschil automatisch op de parkeerrol terechtkomt. Bij een pro forma aanhangig gemaakt geschil moeten wel het griffiegeld c.q. de aanvraagkosten worden betaald.

Een geschil kan maximaal vijf jaar op de parkeerrol staan.

8. Kort geding, spoedbodemgeschillen en opleveringsarbitrage
In spoedbodemprocedures worden de termijnen verkort tot twee weken.

De voorzitter kan na ontvangst van de memorie van eis in een spoedgeschil of een kort geding aanstonds overgaan tot het benoemen van een scheidsgerecht en bepaling van de datum van de mondelinge behandeling.

Bij een kort geding kan op de mondelinge behandeling een memorie van antwoord worden ingediend. In kort gedingen wordt verder gehandeld naar bevind van zaken, doch steeds zodanig dat partijen hun stellingen en verweren behoorlijk naar voren kunnen brengen.

Voor indiening van de memorie van antwoord (en eis in reconventie) in spoedbodemgeschillen wordt éénmaal een termijn van twee weken gegeven en éénmaal een peremptoir uitstel van twee weken. Ten aanzien van verzoeken tot nader uitstel wordt naar bevind van zaken gehandeld.

Indien de verwerende partij tevens een eis in reconventie indient, zal de verweerder in reconventie uitgenodigd worden van antwoord in reconventie te dienen, uiterlijk tot twee weken voor de mondelinge behandeling. Is die termijn niet meer voorhanden, dan zal het verweer tegen de reconventionele vordering ter zitting geschieden.

Bij spoedbodemgeschillen worden repliek en dupliek achterwege gelaten.

In spoedopleveringsarbitrages (alleen mogelijk volgens het Arbitragereglement GIW en het Geschillenreglement AIG) gaat de voorzitter direct na indiening van de memorie van eis en storting van het griffiegeld over tot benoeming van het scheidsgerecht en datumbepaling.

9. Hoger beroep
Hoger beroep is alleen mogelijk in de geschillen waarop het Woningborg Geschillenreglement of het Stiwoga Geschillenreglement van toepassing is.

Hoger beroep dient te worden ingesteld binnen drie maanden na de datum van het vonnis in eerste aanleg. In kort geding of een spoedbodemgeschil geldt een appeltermijn van één maand na de datum van het vonnis.

Bepalingen van de reglementen zijn zoveel mogelijk van toepassing. Het aanhangig maken van een tegenvordering en het indienen van nadere memories is echter niet mogelijk.

10. Faillissement/schuldsanering
Voor zover een verwerende partij in staat van faillissement komt te verkeren dan wel de Wet schuldsanering natuurlijke personen op haar van toepassing wordt verklaard, wordt het geschil van rechtswege geschorst om slechts te worden voortgezet indien de verificatie van de vordering daartoe aanleiding geeft. Het geschil wordt alsdan automatisch op de parkeerrol geplaatst en de eisende partij wordt jaarlijks verzocht de stand van zaken in het faillissement mee te delen.

Voor zover de eisende partij in staat van faillissement komt te verkeren dan wel de Wet schuldsanering natuurlijke personen op haar van toepassing wordt verklaard, wordt aan de curator/bewindvoerder op verzoek van de wederpartij een termijn van in beginsel twee maanden gegund om zich uit te laten over de voortzetting van de procedure. Verlenging van deze termijn is mogelijk op voldoende gemotiveerd verzoek van de curator/­bewindvoerder.

11. Indiening van stukken
Partijen moeten ernaar streven om stukken waarop zij een beroep willen doen zoveel mogelijk samen met hun verzoekschrift of memories in het geding te brengen. Als zij na de beëindiging van de schriftelijke discussie aanvullende stukken overleggen, kan het scheidsgerecht in verband met de omvang of complexiteit van die stukken en/of het late tijdstip van indiening de mondelinge behandeling verdagen of de toevoeging van de stukken aan het procesdossier weigeren, dan wel een andere beslissing nemen die het geraden voorkomt.

Inzake het overleggen van producties wordt verzocht de navolgende gedragsregels in acht te nemen:

  • De overgelegde producties nummeren door middel van genummerde tabbladen, en wel doorlopend. Is bijvoorbeeld de laatste productie bij de memorie van eis voorzien van nummer 10, dan dient de eerste productie bij de memorie van antwoord met 11 te worden genummerd. Mocht zulks nog niet zijn gedaan bij een reeds ingediende memorie van eis, dan dient daarmee bij de eerstvolgende memorie te worden begonnen.
  • Wanneer in een memorie wordt verwezen naar een productie - hetzij gevoegd bij deze memorie, dan wel reeds in het geding gebracht bij een eerdere memorie - dan daarbij het productienummer vermelden.
  • De bij een memorie over te leggen producties separaat van de memorie bundelen met vermelding van bijvoorbeeld "bij repliek".
  • De over te leggen kopieën op hun leesbaarheid controleren.
  • De stukken niet dubbelzijdig kopiëren. Dit geldt in ieder geval voor de memories en aktes en dergelijke processtukken. Wel wordt partijen in overweging gegeven zeer omvangrijke stukken, zoals het bestek, buigstaten en dergelijke wel dubbelzijdig te kopiëren.
  • Bij overlegging van kopieën van foto's de originelen ter zitting ter beschikking van arbiters houden.

12. In schema
Schematisch weergegeven betekent een en ander (tenzij anders is aangegeven, is het totaal van termijn en uitstellen genoemd):

gewoon geschil:

eis:  
betaling griffiegeld en/of verbetering eis 2 x 4 weken
antwoord
bepaling wel of geen re- en dupliek
2 x 4 weken;
repliek/antwoord in reconventie 2 x 4 weken
dupliek/repliek in reconventie 2 x 4 weken
dupliek in reconventie
bepaling wel of geen deskundige(n) benoemen
2 x 4 weken
na ontvangst rapport deskundige(n) reactie partijen
mondelinge behandeling + benoeming scheidsgerecht
1 x 4 weken
hoger beroep:  
grieven
betaling griffiegeld
2 x 4 weken
memorie van antwoord/incidenteel appel 2 x 4 weken;
antwoord in incidenteel appel
bepaling wel of geen deskundige(n) benoemen
2 x 4 weken
Na ontvangst rapport van deskundige(n) reactie partijen
mondelinge behandeling + benoeming scheidsgerecht
1 x 4 weken

spoedbodemgeschil:
steeds 2 weken in plaats van 4 weken

kort geding:
naar bevind van zaken

faillissement, schuldsanering:
eiser: 2 maanden voor beraad
verweerder: parkeerrol

parkeerrol, pro forma, faillissement verweerder: 1 jaar voor bericht, tussentijds mogelijkheid terugplaatsing naar gewone rol, maximaal 3 jaar.


13. afwijkingen van het rolreglement
In het Arbitragereglement GIW, het Geschillenregelement AIG, het Woningborg Geschillenreglement en het Stiwoga Geschillenreglement is opgenomen dat, voor zover uit de reglementen niet anders voortvloeit, de procesorde tot de benoeming van het scheidsgerecht door de voorzitter wordt bepaald. Na de benoeming van het scheidsgerecht bepaalt het scheidsgerecht de procesorde.

Aan de in dit reglement genoemde termijnen zal in beginsel strak de hand worden gehouden, teneinde de procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen. Afwijkingen van het rolreglement kunnen desgevraagd door de voorzitter respectievelijk het scheidsgerecht slechts worden toegestaan indien hier schriftelijk om wordt verzocht, onder aanvoering van steekhoudende argumenten.


 


In verband met de geleidelijke afbouw van het GIW per 1 januari 2010, heeft de RvA vanaf die datum de nieuwe GIW- en AIG-arbitrages in behandeling genomen, voorzover de betrokken ondernemer is aangesloten bij Woningborg N.V.

De RvA hanteert voor deze GIW- en AIG-geschillen en overigens ook voor de Woningborg en Stiwoga geschillen, dezelfde consumentvriendelijke, laagdrempelige wijze van geschillenbeslechting als het GIW en AIG voordien deden.


- disclaimer -