Telefoon:
030-2343222

Correspondentieadres:
Postbus 19290
3501 DG UTRECHT

Bezoekadres
kantoren Janssoenborch 7e etage
Godebaldkwartier 407
3511 DT Utrecht


« Homepage garantiewoningen

GIW-geschillen

Bij uw woning hoort een GIW-garantiecertificaat met een certificaatnummer waar een W voor staat én uw overeenkomst is gesloten vóór 1 januari 2007. Is dit niet het geval, lees dan de welkomsttekst op de hoofdpagina van de Afdeling Garantiewoningen van deze site en eventueel de geschillenwijzer AIG/GIW (zie ook hiervoor de hoofdpagina van de Afdeling Garantiewoningen).

Welke klachten/geschillen worden behandeld als GIW-geschil (d.w.z. volgens het arbitragereglement van het GIW d.d. 1 januari 2015 tegen een laag vast tarief) kunt u lezen in de overeenkomst of de garantie- en waarborgregeling (afhankelijk van het jaar waarin u de overeenkomst heeft gesloten).

Meestal betreft dit relatief eenvoudige klachten/geschillen over:

  1. de garantie- en waarborgregeling van de Stichting Garantie-Instituut Woningbouw (het niet voldoen aan garantienormen);
  2. bouwkundige gebreken en tekortkomingen geconstateerd bij oplevering en/of binnen drie maanden daarna;
  3. het met sub b. verband houdende 5% opschortingsrecht van de verkrijger als bedoeld in artikel 11A of 14A van de Algemene Voorwaarden.

Alle geschillen over andere dan de sub a tot en met c genoemde punten, worden niet beslecht als GIW-geschil, maar overeenkomstig het reglement of de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Het tarief is ook voor deze (meestal ingewikkelder) geschillen meestal gunstig, zij het niet zo laag als in GIW-geschillen. Informatie over procederen in deze geschillen vindt u op het algemene deel van de website van de RvA. Klik hier als u daar naartoe wilt gaan.

Let op:
Partijen in een geschil betreffende een GIW-garantiewoning kunnen altijd samen besluiten over al hun geschillen arbitrage bij het AIG aan te vragen (zie hierover artikel 28 van het Geschillenreglement AIG).

Doen partijen dit, dan geldt het Geschillenreglement en het lage tarief van de Stichting AIG. Informatie hierover treft u aan op deze website in het Hoofdmenu AIG van de Afdeling Garantiewoningen.

Wat u moet weten
Bij het aanhangig maken van een geschil moet griffiegeld worden betaald. Per 1 januari 2020 is dat € 265,00. Voor de verkrijger/consument zijn dit in de regel ook de maximale kosten voor de gehele procedure. Meer over de kosten kunt u lezen in het Arbiragereglement GIW 2015.

Als u een geschil aanhangig wilt maken, leest u eerst "Hoe werkt de procedure?". Daarin wordt in grote lijnen omschreven welke soorten GIW geschillen er zijn, hoe een procedure verloopt, en wat daarin van u wordt verwacht.

Vervolgens downloadt u het aanvraagformulier "Model verzoek om arbitrage" dat op uw geschil van toepassing is (gewone of opleveringsarbitrage). Voordat u dit invult, leest u eerst de bijbehorende handleiding.

Het antwoord op eventuele vragen treft u meestal onder "veelgestelde vragen".

Als u een vraag heeft die niet beantwoord wordt in één van de overige documenten, kunt u het Arbitragereglement van het GIW raadplegen. Dit bevat de regels waarop de procedures in GIW-geschillen zijn gebaseerd.

Is ook in het Arbitragereglement het antwoord op uw vraag niet te vinden, dan kunt u contact opnemen met de Afdeling garantiegeschillen
030 - 2 343 222
.


In verband met de geleidelijke afbouw van het GIW per 1 januari 2010, heeft de RvA vanaf die datum de nieuwe GIW- en AIG-arbitrages in behandeling genomen, voorzover de betrokken ondernemer is aangesloten bij Woningborg N.V.

De RvA hanteert voor deze GIW- en AIG-geschillen en overigens ook voor de Woningborg en Stiwoga geschillen, dezelfde consumentvriendelijke, laagdrempelige wijze van geschillenbeslechting als het GIW en AIG voordien deden.


- disclaimer -